Zapomenuté heslo

Podmínky užití webového rozhraní

Tyto podmínky užití webového rozhraní (dále jen „podmínky užití“) portálu U-odborníka.cz upravují vztah mezi námi jako provozovatelem webového rozhraní a zprostředkovatelem služeb a vámi jako uživatelem webového rozhraní, a dále stanoví podmínky, za kterých jste oprávněni webové rozhraní užívat.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Užívané pojmy

Dále v těchto podmínkách užití jsou používány některé níže definované pojmy:

 • prezentací se rozumí prezentace nabídky služeb odborníka prostřednictvím webového rozhraní, a to v textové podobě nebo pomocí fotografií nebo jiným způsobem patrným z webového rozhraní;

 • občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů;

 • podmínkami užití se rozumí tyto podmínky užití webového rozhraní;

 • odborníkem se rozumí osoba (fyzická nebo právnická), která má specializaci v oblasti popsané v prezentaci, má k výkonu své činnosti všechna potřebná oprávnění a danou službu nabízí a poskytuje;

 • provozovatel (nebo „my“) je provozovatel webového rozhraní, jímž je společnost/podnikatel Waib Corp s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10; IČ: 08409081; není plátce DPH; zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C.317812

 • službou se rozumí služba poskytovaná odborníkem. Služba spočívá zpravidla v zodpovězení vámi položeného dotazu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak;

 • dotaz je otázka zaslaná zákazníkem odborníkovi prostřednictvím webového rozhraní, jejíž zodpovězení je předmětem smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a odborníkem, a jejíž uzavření se zavazujeme vám zprostředkovat;

 • smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená mezi vámi a odborníkem, jejíž uzavření se zavazujeme vám zprostředkovat. Předmětem smlouvy je zodpovězení dotazu;

 • smlouvou o zprostředkování se rozumí smlouva uzavřená na základě těchto podmínek užití mezi vámi a naší společností, na základě které se zavazujeme zprostředkovat vám uzavření smlouvy o poskytování služeb s odborníkem. Smlouva o zprostředkování je uzavřena okamžikem odeslání dotazu;

 • termín poskytnutí služby je nejzazší okamžik, do kterého musí odborník poskytnout službu, tedy zodpovědět váš dotaz;

 • zákazník (nebo „vy“) je osoba, která navštěvuje webové rozhraní, skrze které může objednat službu uvedenou v prezentaci;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní na adrese www.u-odbornika.cz;

 • zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a uplatní se na vás pouze, pokud jste spotřebitelem;

 • nařízení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

  1. Účel webového rozhraní

Na webovém rozhraní je uvedena prezentace odborníků a jejich služeb. Naše společnost je provozovatelem webového rozhraní, smlouvu o poskytování služeb uzavíráte přímo s vybraným odborníkem, nikoli s námi. Nejsme stranou takové smlouvy o poskytování služeb a neneseme žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby odborníkem, a ani za případnou újmu způsobenou uzavřenou smlouvou. Zavazujeme se prostřednictvím webového rozhraní zprostředkovat vám uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a odborníkem a přijímat od vás platby za služby. K přijímání plateb jsme oprávněni na základě plné moci udělené nám odborníkem.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi vámi a odborníkem se může řídit dalšími pravidly, která budou vždy uvedena v každé prezentaci. Ustanovení těchto podmínek užití má však přednost před ustanoveními, která jsou uvedena v prezentaci.

  1. Jedná se v případě smlouvy o zprostředkování a smlouvy o poskytování služeb o spotřebitelskou smlouvu?

V případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se v obou případech o spotřebitelskou smlouvu. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek užití.

  1. Čím se řídí práva a povinnosti vás a odborníka?

V první řadě smlouvou o poskytování služeb, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito podmínkami užití, které v nezbytné míře vymezují a zpřesňují vaše vzájemná práva a povinnosti, zejména pak co do platebních podmínek, termínu poskytnutí služby a dalších souvisejících náležitostí;

 • podmínkami a pokyny z odborníkovy strany uvedenými na webovém rozhraní nebo ve vaší vzájemné komunikaci;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;

 • nařízením;

 • zákonem o ochraně spotřebitele.

  1. Čím se řídí práva a povinnosti mezi vámi a provozovatelem?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito podmínkami užití, a to zejména v otázkách registrace, užívání webového rozhraní a autorskoprávní ochrany webového rozhraní;

 • Zásadami ochrany osobních údajů; https://www.u-odbornika.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • občanským zákoníkem;

 • nařízením;

 • zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  1. Jak vyjádříte souhlas s podmínkami užití?

Zasláním dotazu a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami užití seznámili a souhlasíte s nimi.

  1. Co byste ještě ohledně podmínek užití měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek užití neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění podmínek užití můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek užití, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat podmínky užití lze pouze písemnou formou.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Jak uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb?

Na webovém rozhraní jsou uvedeny jednotlivé prezentace odborníků včetně popisu jejich specializace a ceny služby. Pro uzavření smlouvy o poskytování služeb je nutné, abyste odeslali dotaz a aby došlo k jeho přijetí ze strany odborníka. Upozorňujeme, že prezentace na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

  1. Jak odeslat dotaz?

Dotaz je možné podat prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním formuláře v prezentaci daného odborníka, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní. V rámci položení dotazu je nutné vyplnit další požadované údaje, zejména označení zvoleného odborníka, způsob platby a vaše identifikační a kontaktní údaje.

Před odesláním dotazu v rámci rekapitulace zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Objednat“ bude váš dotaz považován za závazný. Údaje uvedené ve formuláři považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud bude mít odborník pochybnosti o pravosti a vážnosti vašeho dotazu, může vás kontaktovat za účelem jeho ověření. Neověřený dotaz může odborník odmítnout. Na takový dotaz se potom hledí, jako by nebyl podán.

  1. Můžete již odeslaný dotaz vzít zpět nebo jej změnit?

Dotaz, který odborník dosud nepřijal, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo emailem. Dotazy přijaté odborníkem můžete měnit, případně rozšiřovat, pouze se souhlasem provozovatele a odborníka.

  1. Kdy je smlouva o poskytování služeb uzavřena?

Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí dotazu ze strany odborníka na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve formuláři. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva o poskytování služeb uzavřena v okamžiku, kdy uhradíte cenu dotazu nebo v okamžiku, kdy vám odborník zašle odpověď na váš dotaz.

  1. Máte možnost získat smlouvy v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu o poskytování služeb, případně smlouvu o zprostředkování vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou můžete být požádáni o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu o zprostředkování jsou archivovány v elektronické podobě. Smlouvy nejsou přístupné dalším osobám, vyjma provozovatele a odborníka.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Kdo je oprávněn přijímat platbu?

Jsme zmocněni od odborníka přijímat platbu na základě plné moci udělené odborníkem.

  1. Jaké jsou způsoby platby?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platební karty a systému GoPay;

 • bezhotovostně prostřednictvím platební služby PayPal;

 • bezhotovostně před poskytnutím služby (zodpovězením dotazu) online bankovním převodem na náš bankovní účet;

 • bezhotovostně prostřednictvím platební služby Premium SMS.

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  1. Kdy je splněn váš závazek uhradit cenu služby?

Váš závazek uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, případně na náš účet GoPay nebo účet PayPal. Hradíte-li cenu služby prostřednictvím služby PayPal nebo platební kartou, jste povinni cenu služby uhradit bezprostředně po odeslání dotazu. Obdobně jste povinni postupovat v případě platby prostřednictvím služby Premium SMS. Budete-li cenu služby hradit bankovním převodem, jste povinni cenu služby uhradit do 48 hodin od odeslání dotazu.

Neuhradíte-li cenu služby bezprostředně po odeslání dotazu, není odborník povinen přijetí dotazu potvrdit. Bude-li cena hrazena bankovním převodem a dojde-li v období mezi odesláním dotazu a úhradou cenu služby k přijetí vašeho dotazu odborníkem, je odborník oprávněn od uzavřené smlouvy o poskytování služeb odstoupit, neuhradíte-li cenu v době splatnosti podle předchozího odstavce.

  1. V jaké měně je možné cenu služby uhradit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

 1. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

  1. Jakým způsobem vám bude služba poskytnuta?

Jakmile odešlete svůj dotaz, bude vám na webovém rozhraní vytvořen uživatelský účet (pokud jej ještě nemáte zřízený), v rámci kterého se s vámi odborník může spojit za účelem upřesnění dotazu. Po získání potřebných informací vám odborník odešle odpověď na váš dotaz, a to na email uvedený při zadávání dotazu nebo ve vašem uživatelském účtu.

  1. Do kdy mi odborník poskytne službu?

Odborník je povinen poskytnout vám službu do 24 hodin od okamžiku, kdy je vám doručeno přijetí dotazu na vaši e-mailovou adresu. Hradíte-li cenu služby bankovním převodem, poskytne vám odborník službu do 24 hodin od okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele.

  1. Máte povinnost součinnosti?

Berte na vědomí, že bude-li odborník potřebovat doplňující informace nebo podklady, jste povinni mu je bez zbytečného odkladu poskytnout dohodnutým způsobem. Pokud tak neučiníte, doba pro poskytnutí služby podle předchozího odstavce se prodlužuje o dobu vašeho prodlení.

  1. Co když oslovím nesprávného odborníka?

Pokud odešlete dotaz odborníkovi, který vám službu vzhledem ke specializaci, která je uvedena v prezentaci, nebude moci poskytnout, má odborník právo váš dotaz nepřijmout, případně, pokud již došlo k uzavření smlouvy o poskytování služeb, má právo od smlouvy odstoupit.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Máte právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb?

Potvrzením na webovém rozhraní dáváte odborníkovi výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě vám může být dotaz zodpovězen (služba poskytnuta) ve lhůtě uvedené v článku 4 podmínek užití.

Pokud nechcete tento souhlas udělit, kontaktujte nás nebo odborníka. V tomto případě však vezměte na vědomí, že vám bude dotaz zodpovězen až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, tedy až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Do této doby máte právo na odstoupení od smlouvy.

Bude-li vám služba poskytnuta (dotaz zodpovězen) ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku vám nenáleží, a to v souladu s § 1837 odst. a) občanského zákoníku.

Jste-li podnikatel nebo právnická osoba, právo odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku vám nenáleží.

  1. Kdy dostanete své peníze zpět?

Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran vám bude uhrazená cena služby, nebo její poměrná část, vrácena na účet, ze kterého provozovatel platbu přijal, případně na účet, který uvedete, a to do 30 dnů ode dne zrušení dotazu.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925). O reklamaci rozhodne odborník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů odborníka nebo na adrese sídla odborníka. Reklamace odborník vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u něj uplatníte.

  1. Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služby odborník odpovídá za to, že jsou služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odbornost poskytnuté služby odpovídá popisu specializace v prezentaci na webovém rozhraní a je v souladu s platnými právními předpisy.

Reklamaci služeb u odborníka uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vám byla služba poskytnuta. Doporučujeme vám však vady služeb řešit ihned nahlášením vady odborníkovi v průběhu poskytování služby nebo bezprostředně po jejím poskytnutí. Urychlí to proces reklamace.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

   1. bezplatné poskytnutí náhradní služby;

   2. přiměřená sleva z ceny služby;

   3. odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy o poskytování služeb (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace sdělte odborníkovi při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na přiměřenou slevu z ceny.

Máte nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které vám v souvislosti s uplatněním reklamace vznikly.

  1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili. Půjde především o případ, kdy vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku nepřesného či nedostatečného položení dotazu, případně při dodání nepřesných nebo chybných informací či podkladů.

  1. U koho mám práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění uplatněte přímo u daného odborníka, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytování služeb. V případě, že budou práva z vadného plnění uplatněny u nás, bude tento požadavek předán danému odborníkovi a vy budete o této skutečnosti informováni. Upozorňujeme vás, že za řádné plnění smlouvy o poskytování služeb neodpovídáme. Budete-li reklamovat vadné plnění v souvislosti se smlouvou o zprostředkování, reklamaci uplatněte za obdobných podmínek uvedených výše přímo u nás.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

  1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní nebo odesláním dotazu je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  1. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především pokládat dotazy, sledovat již položené dotazy, kontaktovat odborníka, předa potřebné informace a podklady a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  1. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  1. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Jednotliví odborníci disponují veřejnoprávním oprávněním, pokud je takové oprávnění pro jejich činnost potřeba.

  1. Kdo provádí kontrolu podnikání?

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  1. Jak vyřizujeme případné stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, stížnosti směřující poskytovateli zasílejte přímo na kontaktní e-mail odborníka. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 9.2.

  1. Jaká práva máte při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li spor ze smlouvy (mezi námi a vámi nebo mezi vámi a odborníkem), který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266)za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů, můžete jako spotřebitel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 20.8.2019

Používáme cookies, abychom zlepšili vaše zkušenosti na našich webových stránkách. Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.